fbpx
En del av

En del av 

ALLMÄNNA VILLKOR

Wholesum AB bedriver verksamhet inom medicinsk konsultation med inriktning mot Funktionsmedicin, Företagshälsa och KBT. Den medicinska konsultationen bygger på Funktionsmedicin som är en metod att med vetenskaplig grund identifiera och förebygga underliggande orsaker till ohälsa.  

Wholesum ABs verksamhet utförs enligt gällande lagstiftning.  

Verksamhetsort

Wholesum AB utför och levererar sina tjänster i våra lokaler i Stockholm. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon, videokonferens eller liknande.

Leverans av tjänst

Wholesum AB äger rätt att under avtalstiden byta metod för provtagning och/eller laboratorier.

Vid försening som inte orsakats av Wholesum AB och inte heller kunnat förutses, har Wholesum AB rätt att förlänga tiden för utförande av tjänsten.

Information till Patienten

Hälsorådgivning som lämnas av Wholesum AB utformas och genomförs i samråd med varje Patient. Wholesum AB lämnar rekommendationer om kosthållning och kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja Patientens hälsa. Patienten ansvarar själv för hur man väljer att följa dess rekommendationer..

Journalföring och sekretess

Wholesum AB för journal över genomförda konsultationer, provtagningar och analysresultat. All information om Patientens medicinska konsultationer omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Undantag härtill före-ligger i de fall Wholesum AB av myndighet blir ålagt att lämna ut hela eller delar av en Patients journal.

Vårt ansvar

Wholesum AB innehar en ansvars- och patientförsäkring som täcker personskador.

Behandling av personuppgifter

Patienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Patienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Patienten är uppdaterade och korrekta. Wholesum AB förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar Patienten sitt samtycke till Wholesum AB att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för Wholesum ABs verksamhet.

Ersättning för utfört arbete, avbokning m.m.

Priser och avgifter för konsultationer framgår av Wholesum ABs ”Priser och betalningsvillkor” som finns på Wholesum ABs hemsida.

Kostnader för tolk, laboratorieprov, röntgen, analyskostnader, instrumenthyra eller andra speciella kostnader äger Wholesum AB rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

För arbete som utförs utöver överenskommen behandling eller utanför Wholesum ABs lokaler, debiteras ersättning för konsultation och restid med ordinarie timkostnad, för 2020 uppgående till 2200 konor per timme, exklusive moms.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mindre än 48 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av besökspriset

Force Majeure

Wholesum AB har ingen skyldighet att ersätta Patienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver Wholesum AB ej råder, som förhindrar Wholesum AB att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan Wholesum AB och Patient avgörs i allmän domstol.

Kom i kontakt