fbpx

"The Whole is greater than the Sum of its parts" - Aristoteles

“HELHETEN ÄR STÖRRE ÄN SUMMAN AV ALLA DELARNA”

Wholesum - Ser till hela människan

Wholesum är en klinik med legitimerade läkare, sjuksköterskor, psykolog och psykoterapeut samt hälsocoacher som förbättrar din hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Vi behandlar sjukdomsbesvär genom att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Vi hjälper dessutom dig som vill förebygga ohälsa eller som vill optimera sin hälsa.

Vi baserar vårt arbete på vetenskap och evidens som är en vidareutveckling av den konventionella medicinen som finns idag. 

Funktionsmedicinen ser på hela människan och kan ge viktig vägledning och hjälp genom analys av betydligt fler prover än den vanliga vården. 

Vi vill nå ut till många fler och även erbjuda företag den funktionsmedicinska inriktningen, en proaktivitet och tidig upptäckt av begynnande ohälsa genom att: 

  • Identifiera grundorsaken 
  • Ge vägledning till hur grundorsaken ska behandlas 
  • Stödja kroppen i att självläka, där så är möjligt. 

WHOLESUM

Wholesum ser till hela människan.
Vi hjälper dig som individ eller företag som vill optimera sin hälsa.

FUNKTIONSMEDICIN

Funktionsmedicin har fokus på att korrigera hälsa innan sjukdom uppstår dvs att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa samt innefattar en helhetssyn och stöd till positiva förändringar för din livsstil, sömn, stress, motionsvanor.

Funktionsmedicin är grundat på vetenskap och evidens och en vidareutveckling av den konventionella medicinen vi har idag.

kBT MED BLODPROVER

KBT står för kognitiv beteendeterapi och där samtalet handlar om samspelet mellan tankar, känslor och beteenden och att du får verktyg för att själv kunna hantera dessa.

Forskningen visar att det finns en koppling mellan psykiska symtom/ depression och en låggradig inflammation i kroppen.

För att ta reda på hur din biokemi ser ut tar vi blodprover som ett utgångsläge för att se nivåer av inflammation, hormoner och andra viktiga vitaminer och mineraler  som kan påverka ditt psykiska mående.

FÖRETAGSHÄLSA

Vi hjälper mindre företag skapa goda förutsättningar för personalens hälsa genom att kartlägga kost, sömn, stress och motion. Vi skapar skräddarsydda paket som passar just ditt företag och din personal. 

Vi finns dessutom här för dig och din personal när behov uppstår genom att tillhandahålla tjänster som krishantering, terapi eller utbildning om arbetsmiljö och personalhälsa samt hälsokontroller.

Wholesum är en av få kliniker i Sverige med leg. läkare och sjuksköterskor som vill ge dom bästa förutsättningar för att våra klienter ska kunna leva ett liv i hälsa och balans och förhindra sjukdom.

Med hjälp av analyser av blodprover, vitaminer, mineraler och fettsyror, antioxidanter korrigerar vi biokemiska obalanser samt inflammationer eller infektioner som kan skapa sjukdom och ohälsa.

Allt vi gör syftar till att återställa balansen biokemiskt och psykiskt och få ökad energi och vitalitet för en varaktig hälsa. 

det här kan vi hjälpa dig med

OM EWA berg

Ewa är grundare till Wholesum och leg. Sjuksköterska med utbildning inom Företagshälsa och Funktionsmedicin.

Med över 30 år inom branschen har Ewa  även utbildning inom KBT och krishantering.

Funktionsmedicinen gav Ewa ytterligare möjlighet att ta reda på orsaken till ohälsa och se till hela människan.  Ewas målsättning är att varje klient ska finna sin optimala hälsa, förstå hur kropp och psyke fungerar systembiologiskt och på så sätt uppnå en långsiktig och hållbar hälsa. 

Intresset har alltid funnits att förebygga ohälsa och efter en lång period av arbete med svårt sjuka ändrade Ewa inriktning till att förebygga ohälsa. Som skolsköterska inom gymnasiet fick Ewa den möjligheten och senare inom Företagshälsovården. Det blev också starten för att jobba med företag och dess personal med arbetsmiljö och individuell hälsa, coachning av medarbetare och chefer och utbildningar inom krishantering, sömn och stress.

Ewas arbete har under åren varit inom olika verksamheter som cancersjukvård, palliativ vård, medicin och akutmottagning, skolhälsovård, vårdcentral samt företagshälsovård. Ewa har även 12 års erfarenhet som VD och verksamhetschef.

Välkommen att kontakta Ewa på epost: ewa.berg@wholesum.se

OM VIKTOR STAVEBORG

Viktor Staveborg är legitimerad läkare, utbildad vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg samt inom Funktionsmedicin.

Viktor har många års erfarenhet från arbete inom svensk sjukvård och har jobbat på vårdcentraler och sjukhus. Viktor genomför just nu specialisttjänstgöring (ST) inom barn- och ungdomspsykiatri och besitter även en stor erfarenhet inom vuxenpsykiatri.

Redan i tonåren väcktes ett stort intresse för träning, kost och hälsa. Tillsammans med intresset för naturvetenskap ledde detta honom till drömmen om att bli läkare, för att kunna hjälpa andra människor till en bättre hälsa. Under utbildningen utvecklades ett intresse för hälsa ur ett bredare och djupare perspektiv. ”Jag började redan under läkarutbildningen ifrågasätta det synsätt som förmedlades. Jag vill se helheten och kände mig därför inte riktigt hemma inom den konventionella vården. Jag letade efter ett mer holistiskt synsätt som kan behandla hela individen och dennes hälsa”.

Intresset för träning, kost och det holistiska synsättet kombinerat med egna upplevelser inom funktionsmedicin gjorde att Viktor kompletterade sin läkarexamen med att studera funktionsmedicin.

“Genom att kombinera nya rön inom medicinsk vetenskap med en djupare förståelse av bland annat biokemi så kan vi nå resultat som är överlägsna de resultat som kan uppnås inom den konventionella vården.

Att göra skillnad och nå goda resultat är något jag vill ge alla patienter på Wholesum. Jag ser framemot att kunna hjälpa våra patienter att nå en optimal hälsa där kropp och psyke fungerar som en helhet”

OM DAG ROSÉN

Dag är en av grundarna till Wholesum och hanterar ekonomi, IT och HR funktionerna.

Att ha en god hälsa har varit något jag tagit för givet, men under senare år har det blivit allt mer uppenbart att den inte kommer med automatik. Mitt intresse för hälsa har ökat i takt med kunskapen och erfarenheten av hur viktig en god hälsa är för mitt eget välbefinnande och livskvalité. Funktionsmedicin skapar denna möjlighet, till eget ansvar, för min egen hälsa, välbefinnande och livskvalité. Jag har själv provat flertalet av våra tjänster och några av resultaten har varit riktiga ”ögonöppnare” och gett mig incitament till förändringar som främjar min egen livskvalité.

Jag har lång erfarenhet från finansiell verksamhet som styrs av regulatoriska krav samt god vana av riskbaserat arbetssätt samt att värdera och analysera komplexa/affärskritiska processer och tjänster, vilket underlättar mitt arbete här på Wholesum. Jag drivs av att vara med och utveckla och driva Wholesums expansion och utvecklingen framåt. Som hjälp i detta använder jag min kunskap och erfarenhet från att ha arbetat som VD, chef, projektledare och specialist inom Informationssäkerhet, informationsklassning, risk- och hotanalyser, GDPR samt olika typer av ledningssystem.

Dag Rosén 1

OM PATRIK NYSTRÖM

Patrik Nyström är leg.Psykolog/organisationspsykolog.

Patrik har en lång erfarenhet av utveckling av individer och grupper i företag under drygt 20 år. Patriks fokusområden inom psykologin är ledarskap, teamutveckling och coaching.  Stresshantering och  arbetsmiljö, samarbete och konflikthantering är andra delar såsom  motivationsstärkande insatser för medarbetare, chefer och grupper samt krishantering.

Att se det unika i varje situation, individ eller grupp har alltid varit prioriterat för Patrik i hans sätt att arbeta. Det är också en orsak till att Funktionsmedicin och dess öppna, utforskande och adaptiva sätt att arbeta är  lockade.

Patrik arbetar också med Positiv psykologi, en teoretisk ram som utgår ifrån människors förmågor och styrkor mer än utifrån ett brist- eller sjukdomsperspektiv.

I Wholesum bidrar Patrik på såväl individ- som gruppnivå och har utgångspunkten att tillsammans med kunden ta nästa steg framåt, efter att en gemensam behovsanalys är gjord.

Patrik håller även föredrag både live och digitalt beroende på vad som passar.

Välkommen att kontakta Patrik på epost:  info@wholesum.se

OM MARIA LARSSON

Maria Larsson är leg.psykoterapeut,

utbildad vid Karolinska Institutet, och har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom allmänpsykiatri, primärvård, smärt- och utmattningsrehabilitering, samt socialpsykiatri. I grunden är hon auktoriserad socionom.

Maria arbetar med Kognitiv Beteendeterapi, Acceptance Commitment Therapy, Compassionfokuserad terapi och Motiverande samtal

Att ha en helhetssyn, ett personligt engagemang och att arbeta utifrån evidensbaserade metoder är viktigt för Maria.

Hon är van vid att behandla depression/nedstämdhet, olika ångestproblem, sömnsvårigheter, stress/utmattning, kriser, sorg, relationsproblem, neuropsykiatriska tillstånd, problem med självkänsla/självförtroende, arbetsrelaterade problem, samt att ge anhörigstöd och stöd vid livsstilsförändringar.

Utöver detta har Maria ett särskilt intresse för hantering av långvarig smärta, hjärntrötthet/fatigue, samt psykisk ohälsa vid somatisk sjukdom. Det funktionsmedicinska intresset väcktes i och med att Maria själv drabbades av reumatisk sjukdom och därigenom fått egen erfarenhet av vilken skillnad förändringar i kost, träning och livsstil kan göra.

Förutom att arbeta med behandling individuellt och i grupp, har Maria även lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrehabiliterande åtgärder och arbetsanpassning, för att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete.

Maria är även van vid att hålla föreläsningar och kan träffa dig/er både live och digitalt.

Välkommen att kontakta Maria på epost: info@wholesum.se